Motorordonnanskorpset på Nytorv 1926

Motorordonnanskorpset blev oprettet den 24. juli 1911 af ingeniør Chas. von der Hude.


Fra starten havde 17 personer givet skriftligt tilsagn om at deltage i korpset, der havde til opgave at støtte hæren som et sikkert forbindelsesled mellem enhederne.


Betingelsen for deltagelse i korpset var, at man var ejer af en motorcykel. Korpset blev uniformeret og uddannet i kortlære, meldingstjeneste, motorlære og skydning. Hver ordonnans var udrustet med en såkaldt omdrejningspistol (tromlerevolver). Bortset fra militære instruktører var alle frivillige, der efter en såkaldt rekrutuddannelse på få dage blev benævnt motorordonnanser.


Korpset blev flittigt brugt under 1. verdenskrig. Herefter faldt tilslutningen igen nogle år. Omkring 1925 og årene derefter kom der en betydelig tilslutning, der resulterede i, at der i 1930 var næsten 200 frivillige. Styrken blev opdelt i seks delinger med tre delinger på Sjælland og tre delinger til Fyn – Jylland. Hver deling var inddelt i 2 – 3 sektioner, hver med 10 – 15 mand samt en sektionsfører.


Fra 1921 var uniformen enkelradet grå med kanter og spejl i grå/grøn farve. Gradstegnene blev indført i lighed med hærens gradstegn.


Gennem korpsets levetid var der tilknyttet 35 officerer fra hæren som instruktionsofficerer og instruktører.


Korpset blev opløst ved hærloven af 1937. Alle uniformerede sammenslutninger blev forbudt. Dermed var det også slut for motorordonnanskorpset, samt de mange andre frivillige korps, der havde haft til formål at støtte forsvaret af Danmark på frivillig basis. 


På billedet fra Nytorv 1926 ses en sektion på 15 mand anført af en militær fører. Sektionen tilhørte formentlig 3. deling, der havde Sjælland udenfor København og Nordsjælland som ansvarsområde. Midt i sektionen under forretningsskiltet for Lars Dinesen ses Ole Suhr. 


Ole Suhr var født den 17. december 1904 på Rosengaard i Kværkeby ved Ringsted. Han var søn af godsejer Johannes Theodor Suhr og Eva Augusta Fabricius. Ved dåben den 20. januar 1905 fik han navnet Oluf Bernt Suhr. Ole var et kælenavn, som familien senere brugte.


Oluf Bernt Suhr meldte sig til Motorordonnanskorpset i 1926, hvor han fik nummer 257. Nogle år senere blev han indkaldt til Livgarden. Efter rekruttiden fortsatte han en karriere i hæren og blev udnævnt til sekondløjtnant 13. juli 1931. Han blev herefter uddannet som pilot og gjorde tjeneste ved Sjællandske Flyverafdeling, stationeret på Kastrup lufthavn. Hans tjenestenummer som officer var M 18.


4. april 1935 blev Oluf Bernt Suhr gift med Grethe Laura Binde Siesby i Gurre kirke, Tikøb sogn. Kongelig konfessionarius M. Neiendam forestod vielsen.


Året efter købte Suhr Pilegaard ved Aversi tæt ved Haslev. Datteren Lili Suhr blev født 20.3. 1936. Suhr havde Pilegaard indtil 1955, hvor han købte Sandbygård gods nær Ringsted. Her døde han 24.10.1989.


 


Kilder: Håndbog for Hæren 1934. Motorordonnanskorpset 1911 – 1936. V.L.U.Gyth.


Efterslægtstavlen oktober 1990. Den suhrske stiftelse.


 


Knud Bruun Rasmussen