Kilder og litteratur

På denne side samler vi links til digitaliserede kilder og andre interessante sider for fortidsinteresserede

Arkiv.dk kan du se dele af Slagelse Arkivernes registre over arkivalier, billeder, film og øvrige dele af vores samlinger.
Søg i samlingerne i Korsør: https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=47.
Søg i samlingerne i Skælskør: https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=27.
Søg i samlingerne i Slagelse: https://arkiv.dk/soeg?valgtearkiverids=9

Arkivalieronline – se scannede og digitaliserede originale protokoller, dokumenter og andre arkivalier på nettet: https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/.

En brugervenlig, alternativ adgang til kirkebøger, folketællinger, borgerlige vielser, sønderjyske personregistre, fødselsstiftelsen, skifter (gejstlige skifter, godsskifter og fra retsbetjentene), militære arkivalier (herunder lægdsruller og erindringsmedaljer), ejendomme & bygninger (herunder brandforsikeringer og tingbøger 1927-2000) er http://ao.salldata.dk/.

Samling af links til slægtsforskere: http://www.genea.dk/bibliotek/.

En alternativ adgang til lægdsrullerne er https://xn--lgdsruller-d6a.dk/

Dansk Demografisk Database indeholder indtastede opslag i kirkebøger, folketællinger, fortegnelser over ind- og udvandrere etc. http://ddd.dda.dk/.

Via https://www.danishfamilysearch.dk/ kan du også søge i indtastede folketællinger og kirkebøger.

Slagelse Arkivernes kortsamlinger: https://arkiv.dk/soeg?valgteregistreringstypegrupperids=4&valgtearkiverids=47&valgtearkiverids=9&valgtearkiverids=27

Danmarks administrative inddeling kan du læse om i Karl-Erik Frandsen (red.): Atlas. Danmarks Administrative Inddeling. Dansk Historisk Fællesforening 1984. Se O332, https://arkiv.dk/vis/6110533 og på https://digdag.dk/

En arkivhistorisk gennemgang af kort som kildemateriale kan du læse om i Jørgen Nybo Rasmussen: Kort – om kort og tegninger. Arkivernes Informationsserie. Rigsarkivet 1991. Digitaliseret udgave: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17287816#214646,40554355

og Peter Korsgaard: Kort som kilde – en håndbog om historiske kort og deres anvendelse. DHF/SLA 2006 og Peder Dam: Kortlægningen af Danmark. Op til midten af 1800-tallet. Lindhardt og Ringhof 2019

Det kongelige Bibliotek har en samling af luftbilleder – Danmark set fra luften: http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/

Gamle historiske kort på nettethttps://hkpn.gst.dk/. Bemærk at der kan søges efter sogne og herreder, matrikler, købstæder og Antvorskov rytterdistrikt, Det kongelige Videnskabernes Selskabs kort, cm-kort etc.

En lokal kortanalyse findes i Bo Fritzbøger: ”Thomas Bugges kort over Antvorskov Rytterdistrikt 1771” i: Årbog 1991. Historisk Samfund for Sorø Amt – digital udgave: http://histvestsj.dk/wp-content/uploads/2021/02/%C3%85rbog-for-Historisk-Samfund-for-Sor%C3%B8-Amt-1991.pdf

Anvendeligheden af de sovjetiske militærkort fra bl.a. Sydvestsjælland debatteres i artiklerne https://arkiv.dk/soeg?searchstring=sovjet*&valgtearkiverids=9

En engelsksproget samling af land- og søkort fra Danmark og resten af verden findes på https://www.oldmapsonline.org/

Droneoptagelser og skråfotos af ejendomme i Danmark findes her: https://skraafoto.kortforsyningen.dk/

Slagelse Kommunes digitaliserede byggesagsarkiv, hvor du kan så ud fra adresse, ejendoms- eller matrikelnummer, er tilgængelig via http://www.weblager.dk

En anden informativ indgang til ejendomshistorie er: https://ois.dk/

Slægtsforskernes Bibliotek indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1700-tallet og bestanden rækker frem til nutiden. Med hjælp fra DIS-Danmarks medlemmer er det hensigten løbende at supplere bestanden med værker, der opbevares privat eller på lokalhistoriske arkiver https://bibliotek.dis-danmark.dk/.

Du kan læse mere om natmandsfolk og rakkere (person, der udførte renovationsarbejde, slagtede ådsler, slog herreløse hunde ihjel,og ofte tillige fungerede som skarpretterens (mestermandens) medhjælper) på http://www.rakker.dk/.

En database over danske skippere, styrmænd og skibe i perioden 1707-1839 og prisonfanger dvs. danske og norske krigsfanger i England 1807-1814 finder du her: http://www.skippere.dk/.

Historiske Skælskør – Skælskør historie fra den gamle Skælskør Kommune på http://erikpetersen.be/

Kendte personers gravsteder er registrerede her: https://www.gravsted.dk/.

Rigsarkivet har på baggrund af de tilgængelige folketællinger oprettet en side med demografiske oplysninger og analyseværktøjer: https://folkifortiden.dk/

Et opslagsværk for gravsten er http://www.findengrav.dk/.

Data om Den jødiske begravelsesplads i Slagelse finder du her: http://tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/?kgrd=13.

Indgang til Dansk Center for Byhistorie v/ Aarhus Universitet og Den Gamle By: https://byhistorie.dk/.

Lokal-, kommune- og regionsplaner samt kortinformationer om råstoffer, forurening etc. er tilgængelige via Erhvervsstyrelsens hjemmeside: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk.

En oversigt over sogne i Sorø Amt: https://www.dis-danmark.dk/kort/kortsoro.htm

Grønlandsregistranten er et overblik over grønlandsrelaterede arkivalier, der findes i arkiver, museer og øvrige samlinger indenfor rammerne af Rigsfællesskabet: https://arktiskinstitut.dk/vidensdatabaserne/groenlandsregistranten/soeg-i-groenlandsregistranten

Det lokale kulturmiljøråd i Slagelse Kommune består af repræsentanter fra lokale interesseorganisationer inden for bevaring og fredning, Museum Vestsjælland, byrådet og kommunens administration. Kulturmiljørådet skal medvirke til at sikre, at udvikling af bebyggelsen i by og land sker i sammenhæng med både kulturhistoriske, arkitektoniske, kvalitetsmæssige og oplevelsesmæssige værdier. Kulturmiljørådet har en vejledende funktion og yder for eksempel rådgivning til kommunens politikere og administration i sager og spørgsmål vedrørende bevaringsværdige bygninger, planlægning i områder med bevaringsinteresser, kulturmiljøer og formidling af kulturarven i Slagelse Kommune.  Kontaktoplysninger fremgår her: https://www.slagelse.dk/politik/naevn,-raad-og-udvalg/raad.

Register til Danmarks Adels Aarbog, årgang nr. 1-101 (1884-2017): http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adelsaarbog/0_daa_register.htm

danmarkshistorien.dk er en del af Historisk Afdeling ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hjemmesiden blev lanceret den 14. maj 2009 og har siden da formidlet forskningsbaseret viden om Danmarks historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere primært fra Aarhus Universitet. Formålet med danmarkshistorien.dk er at give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig information om Danmarks historie formidlet af fagfolk: https://danmarkshistorien.dk/

Udvalgte bedemænds dødsannoncer fra 2008-: https://xn--ddsannoncer-ggb.afdoede.dk/

Lokalaviser fra Sydvestsjælland læses på http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis.
Af ophavsretlige grunde er der kun adgang til artikler som er over 100 år gamle. Man kan stadigvæk få hits på senere artikler. Med disse data kan man få adgang til avissamlingerne i Korsør, Skælskør og Slagelse.
Slagelse Bibliotekerne har købt en udvidet adgang til ejerløse aviser, dvs. aviser som ikke længere udkommer.

Et register over fortidsminder med tilhørende arkæologisk litteratur: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/.

De statsanerkendte museers samlinger ligger online her: https://www.kulturarv.dk/mussam/Forside.action

Opslagsværket om Danmarks kirker er digitaliseret her: http://danmarkskirker.natmus.dk/.

Valgresultater fra 2000- (Folketingsvalg, Regionsrådsvalg, Kommunalvalg, EU-valg, Folkeafstemninger) er tilgængelige her: https://kmdvalg.dk/.

Danmarks Statistik: https://www.dst.dk

Diplomatarium Danicum – kilder til Danmarks historie 789-1450: https://diplomatarium.dk/.

Folketingets dokumenter siden 1953: https://www.folketingstidende.dk/ og vejleding til søgning i materialet: https://arkiv.dk/vis/5517807.

Et udvalg af faghistoriske tidsskrifter er tilgængelige via https://tidsskrift.dk/

Selskabet for Arbejderhistorie har digitaliseret deres periodika og gjort dem tilgængelige via https://sfah.dk/aktiviteter/tidskriftetarbejderhistorie/.