Ole Laurenberg, Korsør

Født 27. september 1833, Korsør
Død 8. april 1914, København

Forældrene var postfuldmægtig Vilhelm Jørgensen Laurenberg og Ane Johanne, f. Møller.
Ole Nørager Laurenberg voksede op i kvarteret omkring Slottensgade, hvor familien boede nabo til realskolen i Slottensgade, Korsør Realskole.

Den første frimurerbroder i Korsør, optaget i Den Danske Frimurer Orden d. 5. september 1860 i Logen Maria til de Tre Hjerter i Odense.

Som 11-årig kom Laurenberg ud at sejle som dæksdreng på skonnerten “Augusta” af Korsør, som reder Jørgen Kruuse ejede, og anløb engelske havne som London og Hartlepool. Han er kort hjemme for at blive konfirmeret i påsken 1848 i Skt. Povls Kirke.

Derefter sejler han med skonnerten “Familien” af Nyborg til England og Norge, og de følgende 10 år sejler han fortrinsvis til Norge og i Østersøen.

I Juni 1858 får Ole hyre på briggen “Johanne” af København og foretager rejser til bl.a. Mexico og Brasilien.

I 1860 er han ombord Jørgen Kruuses bark “Dan”, og under en rejse til Sydamerika indtræffer den ulykke at skibets fører, Niels Haagensen, også fra Korsør, omkommer da han bliver ramt af en lastbom. Tilbage i Hamburg modtager Haagensens enke Catharina Helene Brechwoldt ham og efterladte effekter.

Familien Brechwoldt var en kendt søfartsfamilie med mange skibe og aktiviteter i Blankenese ved Hamburg. I 1863 gifter Ole Laurenberg sig med Catharina Helene Brechwoldt, enken efter Haagensen. De får sammen datteren Helene Laurenberg.
Gennem hustruens indflydelsesrige familie får Laurenberg sandsynligvis kendskab til og kontakt til det tyske frimureri.

Ole Laurenberg tager styrmandseksamen og skippereksamen i 1871. Han får dermed ret til at føre skibe på langfart, og foretager lange rejser som skibsfører til bl.a. Kina.

I 1874 bliver han tilsynsførende på 2 dybdegående dampskibe, der skulle gå i rutefart mellem Hamburg og Rio Grande de Süd. Laurenberg lider ikke selv økonomisk skade da projektet går konkurs.

Familien flytter herefter til Korsør, hvor Ole Laurenberg nedsætter sig som købmand og handler med fiskegran og lignende varer, som han køber via sine kontakter i Hamburg. Ole Laurenberg driver samtidig bundgarnsfiskeri ved både Ceres og i Musholmbugten. Det er også på dette tidspunkt, at han er med i oprettelsen af en Murer Forening i Korsør, sammen med sin nære ven malermester Krogh. Den første aften formåede de at samle 15 andre ‘brødre’ d. 23. januar 1895 i det senere Broderkredsen i Korsør. Der er bevaret en velkomstsang fra en frimurerisk sammenkomst i Korsør d. 16. juli 1885.

Den pensionerede skibsfører Ole Laurenberg dør i en alder af 80 år i 1914. Han bliver bisat fra Bispebjerg, København d. 8. april 1914.

Dyrehegnet, Korsør

Gadens navn
Gadens navn Dyrehegnet kommer delvis af Dyrehovedgård, det senere Tårnborg Hovedgård.

Navnet Dyrehegnet besluttes i kommunen og offentliggøres ved annoncering i den lokale avis d. 21. december 1923, sammen med de øvrige nye navne på gaderne på den tidligere Tårnborg Teglværksgrund, nuværende Stadion-kvarteret. Kvarteret opstod ved udstykning af teglværkets store grund, efter virksomheden ophørte i 1917.

Dyrehegnet har retning nord-syd. Den begynder mod syd fra Møllevangen, passerer i T-kryds
Egøgade, Magleøgade, Teglgården, Ved Lunden og slutter ud i Gunversvej. Ikke T-kryds ved
Teglgården, som går helt igennem i et almindeligt kryds.

Udstykning
Grundene udstykkes fra Tårnborg Hovedgård og Korsør Købstads Jorde = T.H.u.K.K.J i officielle
dokumenter mellem bygherre og kommune.

I Folketællingen i 1930 er der 5 adresser på Dyrehegnet. Der er flere etager på nogle af adresserne og huser således flere familier, typisk en familie pr. etage.

I Folketællingen i 1940 er der 28 adresser på Dyrehegnet. På flere af adresserne bor 2 familier, typisk én familie pr. etage. Husene ligger spredt og der er ikke kontinuitet i numrene.

I begyndelsen af husnumrene og gaden går de lige numre mod øst i et langt stykke, langs fodboldbanerne, og mod vest langs en boligblok med lejeboliger.

Efter krydset mellem Dyrehegnet og Teglgården ligger der enfamilieshuse på begge sider af vejen.

Økonomi
Ved opførsel af få huse bliver der nævnt statslån til bygherrerne. Lokomotivføreren på Dyrehegnet 2A låner i 1949. Glasværksarbejderen på Dyrehegnet 10 låner i 1952, pakmesteren på Dyrehegnet 24 låner i 1954 og tømrersvendene på Teglgården 24 og Teglgården 31 låner i 1951.

Bygherrer
De ældste boliger på Dyrehegnet er opført i 1929-31, og det yngste hus er fra 1971.

En ganske stor del af parcellerne er Korsør Stadion og Korsør Boligselskabs lejeboliger.

Dyrehegnet 1-21, kun de ulige numre, er rækkehuse, tegnet af arkitekt Aage Müller og opført i 1939. De lyder kaldenavnet “Sing Sing” efter det berømte fængsel pga. sit ensformige udseende i husrækken.

Dyrehegnets lige numre fortsætter på øs siden der, hvor Teglgården skærer ved Dyrehegnet 2A og 2B, indtil nr. 30. Så ophører parceller med lige numre. Vejens ulige numre ophører kort efter rækkehusene 1-21. De genoptages så fra nr. 27 og fortsætter på Dyrehegnets venstre side op til nr. 49. Blandt disse husnumre ligger vejens ældste huse fra slutningen af 1920’erne og starten af 1930’erne.

En del huse er opført i 2 etager og således beregnet til 2 familier. Med tiden sammenlægges disse to etager, og huset bliver enfamilieshus med 2 etager. Et enkelt hus fortryder og ønsker huset delt til to familier igen.

Korsør Stadion
Stadion er grund nr. 2 på Dyrehegnet. Den blev også påbegyndt i 1939. Mange instanser har
været inde over idrætsanlægget. Anlægget blev udbudt i licitation og Dansk Idrætsforbund blev konsulteret i forbindelse med banernes belægning, mål og tribunen. Anlægget er løbende blevet opdateret.

Vand, gas, opvarmning og kloak
Disse energikilder lægges løbende ind, når husene opføres. Badeværelser og oliefyr tilføjes med efterhånden, især i løbet af 1950’erne. Der ligger en oversigt på Korsør lokalhistoriske arkiv, der også indeholder husenes opførelsesår.

Husene i 2023
Der ligger enfamilieshuse på begge sider af Dyrehegnet, hvor Teglgården krydser vejen.

Der er etableret mulighed for fjernvarme i 2021-22.

Kilder:
BBR registeret
Rigsarkivet
weblager.dk
oa.salldata.dk
Lokale aviser via Mediestream
A9140, Korsør lokalhistoriske arkiv

V. Puggaard Petersen, 2023

Teglgården, Korsør

Gadenavnet
Teglgården bliver navnegivet ved beslutning i kommunens tekniske forvaltning, der d. 21. december 1923 annoncerer de nye navne på gaderne på den tidligere Tårnborg Teglværksgrund, nuværende Stadion-kvarteret.

De andre gadenavne blev: Stenvangen, Dyrehegnet og Ved Lunden. En tidligere gade, Lilleøgade, skifter navn til Møllevangen.

Teglgården er med i Folketællingen i 1930. Der registreredes 10 adresser, med 2 etager, dvs. flere familier i samme hus. Før da findes (villa) Teglgård, som ikke må forveksles med (vejen) Teglgården.

Udstykning og økonomi
Grundene udstykkes på jord fra Tårnborg Hovedgård under Korsør Byjord. Dette forkortes, på offentlige dokumentet med T.H.u.K.J.

Jorden er fugtig. Der konstateres klæg i jorden, som er ustabil grund. Der blev krævet en grundig planlagt pilotering før byggetilladelserne blev givet. En betingelse for at påbegynde husbyggeriet var også en materiale-bevilling på en speciel blanket, grundet 1940’ernes generelle mangel på byggemateriel.

Ved husenes opførsel blev der søgt om statslån og de detaljerede betingelser for tilbagebetaling blev sendt til lånetageren. Tilbagebetalingen blev tilført kommunens kapitalformue.
I 1946 og fremad er der en boligmangel i Korsør og landet over.

Når husejer installerede oliefyr, kunne man leje en olietank. Lejebetingelserne blev beskrevet, når tilladelse til oliefyrsopvarmning blev givet.

Omhyggelige beskrivelser og beregninger følger med ansøgningerne om tilladelse til at opføre et hus, som er at finde i kommunens tekniske forvaltnings sagsarkiv på adresserne (Weblager.dk).

Bygherrerne
I 1944 blev der dannet et byggekonsortium på 5 håndværkere, repræsenteret ved Vilhelm Thygesen. Dette konsortium køber grundene Teglgården nr. 27-33.
Maskinmester Jul. Hansen køber fire andre grunde i 1947.

I 1951 ønsker Idrætsforeningen Storebælt ønsker at opføre et klubhus på Teglgården nr. 32. Det får foreningen tilladelse til, mens der understeges gentagne gange, at der ikke må bruges til beboelse.

Byggetilladelser ledsages med omhyggelige beregninger og kontrol af grundig pilotering med stolper i jorden under fundamentet, ellers opstår der senere skader på husene.

Det sidste hus på gaden, Teglgården nr. 42, opføres i 1964 og er en værkstedsbygning for firmaet Blichfeldt og Nielsen. Dette vejstykke kaldtes også “Teglgårdens forlængelse”.

Teglgården glider således langsomt over i vejen Bag Stadion, og det industrikvarter som vokser frem dér efter 1960erne.

Gas, vand og kloak
Installationer med gas, vand og kloak var installeret i vejen med de lave husnumre, men ikke for grundene med de høje husnumre. Der blev derfor tænkt kreativt med tilslutning af vand, gas og kloak, der måttes gøres via naboens rørledninger. Jorden er klæg og nogle rør blev ikke gravet langt nok ned under jordoverfladen, hvilket skabte problemer.

I sommeren 1959 blev hovedvej 1A istandsat og den tunge trafik blev omdirigeret og sendt gennem Teglgården og Dyrehegnet. Det skabte problemer og rørskader på vand og gas. Beboerne klagede over rørskaderne, som gav anledning til lange skriverier og diskussioner med kommunen om hvorvidt husejerne kunne få dækket udgifter til reparationer. Ikke alle fik dækket skadernes omkostninger.

Husene i dag
I dag (2023) er der 31 adresser på Teglgården. Nr. 1, 2 og 3 eksisterer ikke længere, og gik formentlig til ved udvidelsen af Kongebroen fra 1954.

I 1987 skete en om-nummererede de ulige numre, nr. 17-25, hvor alle pågældende husnumres talværdig steg med 4, dvs. Teglgården nr. 17 blev til nr. 21, nr. 19 til nr. 23, nr. 21 til nr. 25. Årsagen var opførslen af det dobbelthus på hjørnet mellem Stenvangen og Teglgården, matrikelnr. 2bo.

Kilder:
Weblager
BBR
Lokale aviser via Mediestream
Rigsarkivet
A9034, Korsør lokalhistoriske arkiv

V. Puggaard Petersen 2023

Tovesvej, Korsør

Gadens navn
Tovesvej er opkaldt efter Tove Hustinx f. Arvedlund. Hendes forældre ejede grunde ud til det, der engang var en sti, men den blev med tiden til en vej.

Tovesvej er en af de yngre veje i Stadionkvarteret. Den er anlagt i 1954.

Vejens forløb er nord-syd, parallelt med Tårnborgvej. Den begynder mod syd ved Teglgården, passerer Gunversvej i et T-kryds, og fortsætter nordpå til de grønne skovarealer op mod Korsør golfbane. Den munder ud til Tårnborgvej gennem en “lukket vej” anlæg, bestående af faste metalbomme.

Gaden har ca. 66 postadresser. Der mangler nogle husnumre, og en enkelt matrikel i vejens nordlige ende henligger fortsat som byggegrund.

Udstykning
Grundene udstykkes fra Tårnborg Hovedgård og Korsør Købstads Jorder og forkortes T.H.u.K.K.J på dokumenter mellem bygherre og kommunens forvaltning.

Parcellerne er så smalle, at alle husene, næsten uden undtagelse, ligger med gavlen ud til
Tovesvej, ikke med husfacaden langs Tovesvej men mere vinkelret på vejen.

På de noget ældre veje (Engvej, Magleøgade) håndterede vejenes byggeforeningerne dengang at håndtere de smalle udstykkede parceller, ved at bygge dobbelthuse i 1911, og dermed økonomisere med jorden. Tovesvejs fritlæggende huse er opført i 1950’erne-1960’erne, hvor husejere ønskede individuelle huse.

Der er regler for, hvor tæt på skellet huset må bygges, også på Tovesvej. Det er ikke altid nemt at holde disse regler.

Økonomi
Nogle af husene er såkaldte medbyggerhuse. Tilladelse gives på betingelse af, at ejer og medhjælpere arbejder gratis og i deres fritiden samt at der laves liste over hjælpere.

I tilfælde af statslån, hvilket også søges af flere grundejere, er der et max på beløbsgrænse for
håndværkerudgifter til husenes opførelse, der bestemt af boligministeriet.

En del tinglyste servitutter fra 1932 vedrørende afledning af spildevand og anvendelse af septiktank, før tilslutning til hoveddrænet i Tårnborg haveeng.

Bygherrer og fremhævet historier
De første husejere på Tovesvej havde erhverv som eksempelvis maskinmester, lokomotivfører, murersvend, tømrersvend, typograf, arbejdsmand, glasværksarbejder, montør og lagerekspedient

I 1955 ansøges der om tilladelse til at opføre et sommerhus på Tovesvej 9. Andre har opført træhuse, ofte uden tilladelse hertil. Dette ses mest i Tovesvejs nordlige ende. Hvor også kloakeringen imidlertid ikke tilstrækkelig. Et sted tilbyder kommunen at tømme septiktank
hvert 2. år. Renovation er etableret men enkle grundejere har ikke ville betale til ordningen i enkle perioder.

En såkaldt “ulovlig” husejer bliver opsøgt af enten politiet og sundhedsmyndigheder mht. at undgå rotter i affald og får påbud om at anskaffe sig en “skarnkasse”. Et sted andet sted på Tovesvej flytter en familie på 5 ind i et ulovligt hus uden kloak, og det graves i stedet for ned på parcellen. Disse sager trækker i langdrag og triste private situationer afdækkes i sagsforløbet.

Især i den sydligere ende af Tovesvej og langs det meste af vejen ses flere arkitekttegnede typehuse fra overvejende 1950-60-70’erne, både i teglsten og træ.

Der piloteres grundigt, og byggetilladelser gives ikke før disse jordstabiliserende foranstaltninger er dokumenteret i opførselsplanen. Området ligger på inddæmmet område fra Noret, hvilket sket i 1840’erne.

På Tovesvej 30abcdef anlægges Korsør ny hal, idrætsanlæg med klubhus for Korsør atletik og Korsør Boldklub samt Korsør vandrehjem fra 1968 og frem mod slutningen af 1980’erne.

På et tidspunkt ansøger ejere af Tovesvej 55 ansøger om tilladelse til at have en mindre taskeproduktion i forlængelse af sin virksomhed, på Tårnborgvej 10a.

Den sidste parcel på vejen, Tovesvej 66, får De Grønne Pigespejdere (1939-2020) i 1967 tilladelse til at opføre et klubhus, som fortsat eksisterer i 2023.

Vand, gas, kloak, opvarming
Tiden med gasinstallationer ophører fra midten af 1950erne, og oliefyr installeres i stedet. Vand og kloak tilsluttes ved husenes opførsel. Skorstensattester udstedes løbende. I 1980erne nedlægges oliefyrene og olietankene tømmes og forsegles eller graves op.
Der er også naturgas i enkle huse. I 2021-22 etableres fjernvarme.

Husene i dag
Ingen huse har en 1. Sal. Enkelte huse har en kælder. Det er således en forskel fra nabovejene,
hvor der ligger flere to etages huse. Det enkle 2-etagehus, som synes at ligge på Tovesvej, er
hjørnegrundene med adresse på nabovejene ved Gunversvej og Teglgården.

Kilder:
Weblager.dk
Rigsarkivet, Folketællinger
BBR
Korsør lokalhistoriske arkiv

V. Puggaard Petersen 2023

Stenvangen, Korsør

Gadens navn
Stenvangen bliver navngivet ved indstilling fra Korsør byråds tekniske udvalg d. 21. december 1923, via avisnotitser. En række nye gader på den tidligere teglværksgrund efter Tårnborg Teglværk, får sit navn ved samme lejlighed: Teglgården, Ved Lunden, Dyrehegnet og Møllevangen, der skifter fra Lilleøgade.

Første gang Stenvangen figurerer i en folketælling er i 1925, med 15 adresser.

Gadens retning er nord-syd, og den forbinder Ved Lunden, mod nord med Teglgården mod syd.

Udstykning
Stenvangen ligger delvis på Tårnborg Hovedgård (teglværksgrunden) og Korsør Byjorder.

De første huse på Stenvangen blev opført i 1911, Stenvangen 2 af overfyrbøder S. M. Jensen og Stenvangen 11, hvor matros Strøm Thomsen boede med sin familie. Det yngste hus er Stenvangen 14, som formand Christian Jørgensen opførte i 1949.

Bygherrer og fremhævet historier
Ingen byggeforeninger registerets i forbindelse med husenes opførelser.
En del af ejerne er matroser, overfyrbøder og almene fyrbøder, formænd, arbejdsmænd, depotbestyrer, baneformænd og elektriker.

Stenvangen 3 søger i 1944 om tilladelse til at holde gris samt opføre et hus her til dyrene. Dyrene tilhører bekendte, som ikke har jord hertil. Sagsbehandlingen trækker ud. Uvis om det gennemførtes.

Stenvangen 15 synes at give problemer. Et fint hus tegnes for maskinarbejder H Nielsen og foreligger i 1925. Men huset bygges ikke færdigt til tiden , trods gas, vand og kloak attester foreligger. Der idømmes mulkt (bøde) herfor.

Problemer med en plade og belastning af etageadskillelsen medfører en del beregninger i til
teknisk forvaltning i 1925.

På Stenvangen 17 etableres en købmand- og kolonialhandel og tilladelse til at udvide huset gives.

Vand, gas og kloak
Disse installationer lægges ind under opbygning af husene. Der nævnes septic- og trixtanke
senere ved etablering af wc og bad i 1950erne, som det ses flere steder i Stadionkvarteret og Korsør.

Husene i dag
Der er 17 adresser på Stenvangen i 2023.

V. Puggard Pedersen, 2023

Møllevangen, Korsør

Gadens navn
Oprindelig hed Møllevangen Lilleøgade, men fik sit nuværende navn ved den kommunale forvaltnings beslutning. Den 21. December 1923 annoncerer Korsør kommune, via avisen, at en række nye veje får navne. Vejene var opstået på udstykket jord fra Tårnborg Teglværk i det nuværende Stadionkvarter. De nye veje blev: Stenvangen, Dyrehegnet, Ved Lunden og Teglgården.

Området opstod delvis ved Dyrehovedgårds (Tårnborg Hovedgård) store inddæmningsprojekt fra 1841, hvor de 3 øer, Magleø, Lilleø og Egø i Noret blev indbyrdes landfaste og mere jord til hovedgården og den kommende jernbane på Halsskov-siden.

En mølle omtales i Folketællingen 1930, og det er er en dampmølle/pumpe, som holder grundvandstanden nede.
Der er fortsat pumpestationer på Møllevangen. Grundvandet står højt i det inddæmmet område og pumpestationerne sikre bedre miljø og tørre kældre.

Gaden har retning øst-vest.

I 1986 har adresserne omkring Møllevangen 40-44 og til bådeforeningerne Lilleø og Magleø fået nye numre pga. såkaldte “ændrede adgangsforhold”

Der forgår i 1986, nogle “ændrede adgangsforhold” på disse adresser jvf. skrivelse fra
kommunens. Dvs. Husene får nye adresse numre.

Beboerne
Ved Folketællingen i 1925 registreres 4 adresser på Møllevangen, nemlig Korsør dampmølle og samt 3 kommunale boliger.

Ved Folketællingen i 1930 er der 13 adresser på Møllevangen, med en del ufaglærte beboere, nogle arbejdsløse samt en masse børn. En mølle nævnes som en bolig “ved møllen”.

Ved Folketællingen i 1940 tælles 8 adresser. Huse i flere etager, et lysthus og 3 barakker, bl.a. beboet af folk på sociale understøttelse, en del ufaglærte, chauffør, bud, ekspedient, husmødre samt børnerige familier. Ingen mølle nævnes.

Økonomi
Forskellige virksomheder har gennem årene søgt og fået tilladelse til opførsel af bygninger.
Nogle eksisterer stadig med forskellig til- og ombygning. Andre bygninger er brændt ned eller står i forfald.

Bygherrer og bygninger
I 1921 bygger møllemester Andersen et hus på Møllevangen 1. I 1926/30 bygger vognmand Cai
Guldbrandsen nr. 8, og i 1934 bygger Chr. Ebbesen på Møllevangen 3. På tre grunde ligger stadig de eneste en-families huse på Møllevangen.

Møllevangen 34A, 36 og 38 er en sammenhængende bygning, som oplyses bygget i 1934.
Korsør Boligforening på adresserne Møllevangen 5-19 opføres i 1934, og moderniseres i 2022-23.

Møllevangen 10 er en erhvervsgrund hvor en bygning blev opført i 1918.
Forskellige bygherrer har gennem årene haft sin virksomhed på adressen, som 1939 RØR fabrikken v/J. Hellebæk og Harald Fischer i 1939, et savværk, og i 2023 fungerer grunden som lager for stilladser. Lågen med virksomhedens logo A/S Harald Fischer ses stadig.

Virksomheden “Snitmønster” lå på Møllevangen 8.

Fra år 2000 har der været undersøgelser om forurening på flere af industrigrundene på begge sider af Møllevangen på baggrunden af mistanke og lovkrav.

Husene i dag
I 2023 er Møllevangen en blanding af 3 privatboliger (Nr. 1, 3 og 8) på vejens nordside og boligforeningens lejeboliger (Møllevangen 5-19, de ulige numre).

Parcellerne på nordsiden fortsætter mod Stadions boldbaner, med adresse på den tilstødende
vej: Dyrehegnet 2. Dernæst følger Korsør Tennisklubs baner og klubhus. Derefter følger sidevejen, Bag Stadion, og en erhvervsbygning på hjørnegrunden, Alunord A/S (i 2023).

Korsør Skytteforening sit klubhus og en skydebane på nordsiden af Møllevangen. Vejen ender i en nedlagt container-losseplads.

På Møllevangens sydside, dvs. de lige numre 4, 6, 10 og 12, ligger erhvervsgrundene.

Sidevejen, Lilleøvej, støder til med erhverv på hjørnegrundene (Flügger farver) med adresse på Lilleøvej.

Der er et “hul” i numrene fra 12 til 22, hvor Korsør Elektronik har adresse på nr. 22-28. Endnu et hul i husnumrene før Møllevangen nr. 34, 36 og 38. Dette hus har simple faciliteter og skiftende beboere med løbende renovering.

På Møllevangen 40 ligger Korsør Røde Kors samarit afd., og Korsør Brevdueforening på Møllevangen 44 i træhuse til foreninger.

Møllevangen fortsætter rundt omkring bådforeningerne Lilleøs klubhus, Magleø bådforening og havnemiljøet, med de små private fiskerhuse i træ og tilhørende vejnet, på grunden ved havnen ved fiskerihavnen.

Enkle virksomheder har adresse i området nord for bådhavnen, bl.a. en bådforhandler (SafePro) med egen havn. Et stisystem fortætter til Korsør golfbane og Kløverstier.

Gas, vand, kloak og fjernvarme
Omkring midten af 1960erne udfases gas og oliefyr overtager opvarmning, hvilket ses på udstedelse af skorstensattester på Møllevangens adresser.

Vand etableres samtidig med husets opførelse, og det samme sker med kloak. Wc og
badefaciliteter forbedres, og en “ny” kloakering foretages. I 2021-22 blev fjernvarme etableret i vejen.

Kilder og litteratur:
weblager.dk
Rigsarkivet, Folketællinger
A9033 Korsør lokalhistorisk arkiv.
Spildevand, 1994
Aviser
BBR

V. Puggaard Petersen 2023

Bag Stadion, Korsør

Gadenavn
Bag Stadion, ligger bogstavelig talt bag Korsørs idrætsstadion.

Bag Stadion er anlagt efter 1940, da den ikke optræder i folketællingen 1940. Husene er således bygget efter 1940. Området er overvejende et industrikvarter.

Gaden har retningen nord-syd. Mod nord begynder de lave numre, og gaden forlader Teglgården, eller Teglgårdens forlængelse, som der står i nogle dokumenter, i et 90 grader sving. Mod syd, og de høje numre, støder Bag Stadion op til Møllevangen i et T-kryds.

Midt på gaden, udgår et lille stykke vej mod øst, stadig med samme vejnavn.

Udstykning
Grundene ligget på jord fra Tårnborg Hovedgård og Korsør byjorder, forkortet
T.H.u.K.J i papirerne, hvilket er en forkortelse af udstykningsjorden.

Der er fugtig jord, så grundig pilotering er et krav fra kommunen, når byggetilladelse gives.

Området er udlagt til industri. Der er kun 2 en-families huse på Bag Stadion.

Økonomiske forhold
Modsat andre af Stadionkvarterets huse, omtales der ikke statslån eller andre låneforhold for Bag Stadion.

Bygherrer
Bygningerne på Bag Stadion er overvejende opført i midten af 1960’erne, hvor flere produktionsvirksomheder flytter til Korsør eller har behov for udvidelse i anlagte industriområder. Ifølge byggetilladelser fra Korsør Kommune bygges de fleste bygninger i midten af 1960erne. Der er senere udvidelser og nye bygninger.

I 1957 udbyder kommunen fjernelse af en barak på Teglgården 37 i licitation, som et lokalt firma får. Dette giver plads til adressen Bag Stadion 1. Adressen Teglgården 37 eksisterer ikke i 2023.

Flere større virksomheder lægger parceller sammen og opfører, over flere omgange, bygninger, og om- og tilbygninger. Eksempelvis et FAXE-depot i 1975 med beboelse til bestyreren, På Bag Stadion 4 KOBA, kommunens beskyttede værksted i 1971, et betonvarefirma, en stor værksted bygning med flere typer industri, buksefabrikken DICO med syersker og et stort entreprenørfirma (2023: IKE ApS) over flere grund på begge sider af Bag Stadion.

Et andet beskyttet værksted får plads på Bag Stadion nr. 11. Der findes stadig ubebyggede grunde, som enten er græsmark eller indhegnet lager plads.

Det sidste hus på vejen, 1 en-families villa, på hjørnet mellem Bag Stadion og Møllevangen,
oplyses grundlagt i 1940, men kontinuerligt om- og tilbygget.

Gas, vand, kloak, varme
Disse energi kilder etableres efterhånden som bygningerne opføres. Olietanke omtales i 1980.

Kilder:
BBR
weblager.dk
Rigsarkivet, Folketællinger
Lokale aviser via Mediestream
A9179 Korsør lokalhistorie arkiv

V. Puggaard Petersen 2023

Ved Lunden, Korsør

Gadenavnet
“Ved Lunden” blev en realitet omkring den 21. december 1923.

Gennem den lokale avis bekendtgør kommunens tekniske forvaltning, at “Ved Lunden” blev navnet på en af de nye gader, som er opstået på Tårnborg Teglværksgrund. Det nuværende Stadion-kvarter. De andre gadenavne blev: Stenvangen, Dyrehegnet og Teglgården. En tidligere gade, Lilleøgade, skifter navn til Møllevangen.

Gaden og dens beboere optræder første gang i folketællinger i 1930.

Udstykning
Grundene på Ved Lunden er udstykket fra Tårnborg Hovedgård jorder og Korsør Købstad byjorder.
I skrivelser mellem bygherrer og kommunens forvaltning forkortes denne udstykning T.H.u.K.K.J., da ejerlavet altid nævnes i forbindelse med grundenes matrikelnummer. Forkortelsen anvendes helt frem til 1960’erne.

Økonomi
Husene opføres fra 1910 og frem til 1940’erne. Der er ikke ydet statsstøtte til byggeforeninger på Ved Lunden. Formentlig har ejerne haft økonomi eller lånt til opførsel af husene

Bygherrerne og mere om husene
De første husejerne og beboere på Ved Lunden er overvejende ansatte ved (DSB) tog- og færgedriften med erhverv som overfyrbøder, matros, maskinmester, overportør, lokomotiv- og søfyrbøder, togbetjent. En enkelt murmester nævnes også.

I mange adressers sagsarkiv ved kommunale forvaltning ses flere tegninger og skriftligt materiale. Et stykke i form af jernbeton nævnes jævnligt, når husfacaderne skal godkendes ifbm. ibrugtagelse. Det peger i retning af tilstræbelse mod et vist fællespræg i husenes ydre udtryk. De fleste huse på Ved Lunden er opført i røde mursten.

Flere af husene er oprindelig indrettet med to lejligheder, en familie på hver etage. I løbet af 1950’erne søger husejerne om tilladelse til nedlæggelse af lejligheden på 1. sal for at slå den sammen med stuelejligheden og øge boligkvadratmeter. Der etableres bad og WC i de samme år.

I 1961 søger Ved Lunden 2 søger om at opføre 20 garager. Dette tillades og garager til gadens bilejere. I 023 er der stadig spor af garagerne.

I 1927 etablerer Ved Lunden 14 hønsehold.

I 1956 flyttedes huset på Ved Lunden 1 fysisk længere tilbage på grunden, fra Tårnborgvej og skiftede adresse til Ved Lunden 1. Flytningen gjorde plads til Kongebroen, der blev anlagt i slutningen af 1950’erne, og førte trafikken over baneterrænet. Kongebroen blev omkring 2001 fjernet og en rundkørsel opført.

Gas, vand og kloak
Forsyning med gas, vand og afløb med kloak har været en del af grundenes byggemodning omkring 1920’erne.

Vejbelysningen har formentligt været gaslamper i begyndelsen. Skorstenene begynder at blive isoleret med ISO’kern, hvilket man skal have tilladelse til.

Kilder:
Korsør lokalhistoriske arkiv
weblager.dk
Lokale aviser via Mediestream
BBR-registreret
Rigsarkivet, folketællinger

V. Puggaard Petersen, 2023

Egøgade, Korsør

Navnet
Bystyret giver tilladelse til at kalde den nye gade i Stadionkvarteret for Egøgade på et møde omkring 9. november 1918.

Navnet er formentligt afledt af de tre øer (Magleø , Lilleø og Egø), som i 1841-1845 blev inddæmmet fra Korsør Nor, og således blev landfaste og mere jord til daværende Dyrehovedgård (senere Tårnborg Hovedgård).

Ved folketællingen i 1925 er det første gang Egøgade kan mønstre beboelse. Der registreres 5 voksne og 8 børn på de 2 adresser i 1925.

Egøgade har retning øst-vest. Den går parallelt med Magleøgade ud mod Tårnborgvej mod vest, og krydser, vinkelret på Engvej, ved Engvej 14.

Udstykning
Grundene ligger såvel på Korsør købstads byjord og Tårnborg Hovedgård jorder, der også er matriklernes ejerlav (indført ca. 1728).

Husenes opførselsår
Egøvej 2 er vejens ældste hus. Det er bygget i 1923 og ejes af en tømrer Niels Larsen. Det er en 2-etagers ejendom, som får vand og gas indlagt samme år, men ikke kloakering.

Det yngste hus er Egøvej 21, som murermester Tage Larsen opfører med statslån i 1950. Det bliver til en købmandsbutik. I 1967 udbygger købmand J. Hall Sørensen og købmandsbutikken får ny facade og skilt.
I den forbindelse har naboen i nr. 19, en F. J. Vinholt erklæret sig indforstået med byggeriet, da byggeriet i nr. 21 går lige op til skellet mellem de to grunde.

Længst mod øst ligger et stort, kommunalt ejendomskompleks, med lejeboliger som på Egøgade, der strækker sig ovre numrene 10, 12, 14, 16 og 18. Egøvej 20 eksisterer ikke. Ejendommen fortsætter om hjørnet, ad Møllevangen, videre tilbage ad Møllevangen, som går parallelt med Egøgade retning øst-vest, og danner et hesteskoformet fælles gårdmiljø. Ejendommene er opført i 1944, hvor det opføres under adressen Møllevangen 5. Her ender Egøgade op mod Dyrehegnet, der har retning nord-syd.

I 1938 opføres Egøvej 3, 4 og 5 for henholdsvis havnearbejder Julius Skaarup, havnearbejder Alfred Petersen, og typograf Svend Åge Jacobsen.

Resten af Egøvej, nr 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 opkøbes af murermester Carl Ludvigsen og i perioden 1937 – 1944, bygger han huse på disse grunde.
I begyndelsen bor murmester Carl Ludvigsen selv på Tårnborgvej 3, men flytter selv i 1940 ind i Egøvej 13. Han begrunder opførslen af denne slags huse, som “en prøve” på sine byggeansøgninger. Carl Ludvigsen kunne således opfattes som en slags byggemagnat, men han omtales ikke noget sted.

Gas, vand og kloakering
Gas og vand lægges ind når husene bygges. Kloak er lidt usikkert. En septiktank nævnes i enkle byggesager fra den kommunale forvaltningssagsarkiv.


Kilder:
Korsør lokalhistoriske arkiv
weblager.dk
Aviser gennem Mediestream
Rigsarkivet, folketælling
BBR registeret

V. Puggaard Petersen, marts 2023

Magleøgade, Korsør

Navnet
Magleøgade må antages at stamme fra Magleø, en af de tre øer (Magleø , Lilleø og Egø), som i 1841-1845 blev inddæmmet fra Korsør Nor, og således blev landfaste og mere jord til daværende Dyrehovedgård (senere Tårnborg Hovedgård).

Magleøgade har en parallelvej, Egøgade. Begge veje går vinkelret på både Engvej og Tårnborgvej, og har således retningen øst-vest.

Magleøgade figurerer allerede i 1901 i folketællingen og kan mønstre 19 personer, heraf en del børn. Ved folketælling i 1916 registreres 58 personer.

Matriklen betegnes 252, som ligger på Tårnborg Hovedgårds jorder. De lige husnumre ligger på den sydlige side af Magleøgade.

Udstykning
Magleøgade går dels over Tårnborg Hovedgårds jorder og Korsør købstads jorder.
På offentlige skrivelser mellem ejerne og kommunale forvaltninger bruges forkortelsen: T.H.u.K.K.J. i perioden fra boligernes grundlæggelse ca. 1921 og op til ca. 1950.

Økonomi
Husene er statslånsfinansierede. En stor del af husene på Magleøgade er etableret af Byggeforeningen Storebælt, hvis formand fyrbøder O. Huscher boede i Magleøgade nr. 21.

En detaljeret beskrivelse af husenes indretning, prise og placering samt hvilke håndværkere som udfører arbejdet, læses i en artikel i Vestsjællands Demokrat 29. november 1920.
De forventes færdige juni 1921.

Der bygges 7 dobbelthuse dvs. 14 ejerboliger med egen have. Arbejdet udføres i løbet af foråret 1921.

Det viser sig, at grundene ikke er stabile. Husene sætter sig og slår revner. Byggeforeningen Storebælt lægger sag an mod murermestrene Bdr. Hansen. Her efter ruller sagen.
Ingen instanser, herunder tidl. formand, matros Henriksen, har fundet det uforsvarligt at bygge på de indkøbte grunde, fremhæver murmestrene. Stadsingeniøren, samt hans assistent mener at boringer viser at grundene også består af flyvesand.
Byggesagskyndige, en murermester fra Skælskør og en ingeniør Kähler fra Korsør oplyser husene er opført på blød klæg. Det forslåes at afsætte et beløb til fremtidige reparationer. Sagen fortsætter til landsretten.
Murermestrene Bdr. Hansen kræver 24.898, derimod kræver Byggeforeningen kr. 13.000 for kontraktbrud. Sagen afgøres i landsretten omkring 22. marts 1923, hvor Byggeforeningen idømmes at betale 18.085,88 kr. til murermestrene samt 800 kr. i sagsomkostninger.
Efter sagens afgørelse retfærdiggør byggeforeningens formand O. Huscher, i avisen, sit fravær i landsretten med: han var ombord på isbryderen Stærkodder ved Hals og arbejdet forhindrede hans fremmøde.

Bygherrer
Kun få af husene på Magleøgade er ikke opført af Byggeforeningen Storebælt. De første ejere i husene er for de flestes tilfælde tilknyttet Storebæltsoverfarten som overmatros, matros, overfyrbøder og fyrbøder.

Byggeforeningen Storebælt søger om at købe byggegrunden på Magleøgade 2 og bygge yderligere 3 dobbelthuse, som det ses af byrådsreferatet fra 8. juli 1921. Dette bevilligedes, og i september 1921 annonceres rejsegilde på de sidste 3 huse på Magleøgade.

Den 3. april 1922 kan følgende notits læses i avisen:
ADVARSEL
Høns og duer, som træffes i vore haver ved Magleøgade, vil blive dræbt!
Byggeforeningen “Storebælt”


Gas, vand og kloakering
Gas, vand og kloak lægges ind i Byggeforeningen Storebælts karakteristiske dobbelthuse, samtidig med deres opførsel med de første huse i 1921-1922, og de sidste i 1948.

Husene i dag
Der er 33 adresser på Magleøgade.
De midterste 10 adresser, nr. 5-19, 6-16, 18 og 20 samt nr. 21-27, er byggeforeningens karakteristiske dobbelthuse. Der er kommet yderligere 3 dobbelthuse, til siden de første blev bygget.

Kun numrene for enderne af Magleøgade er opført af andre.
Nr. 2 mangler helt, og det samme gør nr. 28, 30 og 32 også.

Kilder :
Korsør Lokalhistoriske arkiv
Weblager.dk
Lokale aviser via Mediestream
Rigsarkivet, folketælling
BBR registeret

V. Puggaard Petersen, marts 2023