Engvej, Korsør

Vejnavnet
Navnet Engvej blev først en realitet ca. 1911. Før da omtales den som Tårnborgvej Parallelvej.
I juni 1911 ansøgte Korsør Byggeforening Korsør Byråd om tilladelse til at kalde vejen for “Enghavevej”. På udvalgsmødet i august 1911 blev det besluttet at navngive vejen Engvej.

Første gang Engvej figurerer på en folketælling (FT) er i 1916. Da ligger der åbenbart kun 5 dobbelthuse. 10 boliger og de omtales kun med matrikel nr 252+bogstaver/litra. Ikke med husnumrene 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 …

Udstykning
Engvej har næsten retning nord-syd. Det betyder at dens forløb passerer over to ejerlav, Korsør Byjorder og Tårnborg Hovedgård.
De ulige numre (mod vest) udstykkes næsten udelukkende fra Korsør Byjorder.
De lige numre (mod vest) udstykkes fra nr 14 – hvor Egøgade krydser Engvej – og resten af numrene dels fra Korsør Byjorder og dels fra Tårnborg Hovedgård ejerlav.
Dette fremgår tydelige af et matrikelkort 1898-1956

Økonomi
En del af husene er opført for statslånsmidler. Der herskede boligmangel lige efter 1. Verdenskrig (1914-1918) og landet samt kommunerne oprettede udvalg, som skulle fremme husbygningsprogrammet via fordelagtige statslån.

Korsør byråd havde et “Udvalg for afhjælpning af bolignøden” i 1919. Samtidig faldt beskæftigelsen på landet, men behovet for arbejdskraft steg i byerne. 8 timers arbejdsdagens indførsel krævede også flere ansatte til at holde driften kørende.

Korsør manglede folk ved bl.a. færgefarten og ved togdriften, og industriens fabrikker (Pakko tryk, Margarinefabrikken). En del af beboerne på Engvej var således ansat ved DSB.
Det fremgår ved gennemgang af folketællinger og husenes tinglysningsdokumenter.
Fyrbødere, overmatroser, osv.. men også en del velhavende håndværkere og tømrermestre.

De havde råd til selv at bygge eget hus fra omkring, hvor Egøgade skærer Engvej og nordpå.

Korsør Avis havde følgende notits i 1919 om etablering tjenesteboliger for statstjenestemænd: “Tjenesteboliger ved Statsbanerne”
En række stationer,hvor der er bolignød Jernbaneforeningen har, som det vil vides, i februar tilstillet Generaldirektoratet et Andragnde om dels, at der talrige Steder Landet over, hvor der viser sig at være Boligmangel, skal opføres Tjenesteboliger til Statstjenestemændene, dels at Huslejen for de gifte Assistenter, der skal have Bolig der, ikke sættes højere end til 5-600 Kr.”

Byrådet havde nu et “Udvalget for Afhjælpning af Bolignøden”. I Korsør Avis 1918-1922 skrives der om generel boligmangel, mangel på byggegrunde og statens langsommelighed med økonomiske bevillinger.

Husnumrene og adresser på Engvej
I 2023 har Engvej ca. 40 adresser.
Første hus har nr. 6, og sidste hus på Engvej har nr. 46. Men der mangler nogle ulige numre, da der ikke er grunde nok (nr. 43 og nr. 45).

Nogle af husene har lejligheder med flere opgange. Således har nr. 10, to opgange (10A og 10b) og det samme er tilfældet med nr. 12 (12A og 12B). Engvej nr. 41 har 8 boliger i tre etager, hvoraf 4 er ejer og 4 er lejeboliger.

De fleste huse på Engvej er ejerboliger. Undtaget er 8 huse, som er lejeboliger (nr. 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 13)

Husenes alder

Husenes er opført i 1900-tallet. De første blev bygget ca. 1910/1911 og det yngste hus i 1927 (nr. 41).

Kigger man på BBR-oplysninger er spredningen i opførelsesårene langt større, men der er mange fejl læsninger (håndskrevne årstal) eller fejlindberetninger fra ejerne. Men en gennemgående rettesnor kan være hvornår gas, vand og kloakafløb blev etableret på adressen, da autoriserede håndværker blanketter eksisterer på kommunens Weblager.

Husene har alle uden undtagelse mindst to etager; stue og 1.sal. De kommunale har op til tre etager, nogle endog med kælder.

Bygherrer og byggeforeninger

En del af husene på Engvej er opført af byggeforeninger, hvor af tre er kendte af lokalarkivet:
Korsør byggeforening (nr. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 15, 17, 19, 21), hvis huse er opført 1911 og 1912.
Statsfunktionærernes byggeforening af 1915 (Engvej 25-27, 26-28, 30-32, 34-36)
Lilleø Byggeforening (Engvej nr. 33, 35, 38, 40, 42, 44)

Korsør Kommune har opført lejlighedsboligerne nr. 6 og 8, 7 og 9, nr. 10A og 10B, 11 og 13
Efter at dømme på tilgængelige tegninger oprørt 1918-1919. Nr. 6 og 8 administreres af Lindboe ejendomme, nr. 7 af Foli ejendomme, nr. 9 administreres af Baldwin Invest ApS. Nr. 10a og 10b administreres af ejendoms partner selskab. Nr. 12 administreres af HG bolig ApS. Nr. 13 af Stegerborg Invest. Nr. 41 er opført i 1948, og de 4 lejelejligheder styres af “foreningen af lejlighedslejere”.

Gas, vand og kloak
Disse tre funktioner lægges ind samtidig med at husene bygges og må således være i vejen fra ca. 1910. Vandet tilsluttes køkken og et vaskehus (formentlig de nuværende baghuse).

Gassen beskrives som “kogegas” og må formodes monteret i køkkenet. Gas blev også brugt til vejbelysning på Engvej.

Kloakering fungerer som afløb fra køkken og pissoir. Wc i baghuset beskrives af brandtaksations som ”2 retirader og 1 pissoir”.

I 1911 anmoder Korsør Byggeforenings bestyrelse om at blive tilsluttet kloakbrønden på Tårnborg Parallelvej.
Kloakering i vejen må være etableret, fordi husene ansøger således om at bliver tilsluttet eksisterende, angivne brønde og rørføring.

Når tilladelsen til wc gives, mindes husejeren om at huske og aflevere “tønden”.

Fra omkring 1950erne begynder boligejerne på Engvej at søge om og dermed etablere wc og bad i husene såvel i stuen som på 1. sal på husene på Engvej.

V. Puggaard Petersen, februar 2023

Kilder:

A5457 Korsør Byggeforening, Korsør Lokalhistoriske Arkiv
A5384 Statsfunktionærernes Byggeforening af 1915, Korsør Lokalhistoriske Arkiv
A5380 Byggeforeningen Lilleø, Korsør Lokalhistoriske Arkiv
Weblager
Rigsarkivet
Danish Family Search
Korsør Avis via Mediestream
BBR-registret

Udgivet i Institutioner, Steder & bygninger.