Holmstrup Skole (1805-1970)

Holmstrup Skole var den ene af tre kommunale folkeskoler i Slagelse Sct. Peders Landsogns Kommune, som blev sammenlagt med Slagelse Købstads Kommune ved kommunalreformen 1. april 1970. De øvrige to skoler var Landsgrav Skole samt forskolen i Antvorskov.  

 Skolen i Holmstrup var oprettet i 1805, altså ni år før skoleloven i 1814. På den nuværende adresse ”Skolevej 5”, tæt på Holmstrup Skole, lå en tidligere rytterskole fra 1720’erne. Den brændte engang i 1960’erne og i 1969 blev der opført et parcelhus.

Holmstrup Skole havde elever fra landsbyerne Holmstrup, Hyllerup og Landsgrav, men blev i 1854 aflastet, da der blev opført en ny folkeskole i Landsgrav. I 1905 blev der opført en ny skolebygning til skolen i Holmstrup.

Da Marievangsskolen åbnede i august 1954 blev eleverne fra Holmstrup Skole overflyttet hertil. Der var på det tidspunkt omkring 170 elever og tre lærere. Det meget store elevtal, havde betydet, at de ældste klasser i 1951 på grund af pladsmangel var blevet delt på to hold, ligesom der skulle undervises uden for normal skoletid. Trods det stor elevtal, blev der alligevel arrangeret en 3-dages skoleudflugt til Himmelbjerget i 1952. Til denne udflugt bevilligede sognerådet 5 kroner pr. deltager, men med en bemærkning om, at det ikke skulle skabe præcedens!

De tre lærere på skolen var førstelærer Hans Christian Thøger, der havde været på skolen siden 1. januar 1937, og lærer Jørgen Videbæk, der havde været på skolen siden 1. december 1941. Den sidste var lærerinde Minna Sønderriis, der havde været på skolen siden 1. januar 1951. De tre lærere blev som eleverne overflyttet til Marievangsskolen, undtagen Jørgen Videbæk, der selv sagde sin stilling op og flyttede til Slagelse Kommunes skolevæsen, vist nok til Vestre Skole.

Efter nedlæggelsen af Holmstrup Skole i august 1954, anvendte Sct. Peders Landsogns Kommune skolen til bolig for husvilde. I februar 1956 bliver skolen solgt til Hjemmeværnet for 50.000 kroner, hvoraf 40.000 kroner skulle betales kontant. I en kortere årrække i 1960’erne lejede Forsorgscenter for Vestsjælland nogle af lokalerne til undervisningsbrug. Sommeren 1990 blev de oprindelige bygninger revet ned, og i dag er der parcelhuse på grunden samt et grønt område. Der er enkelte træer tilbage fra skolens tid på de nuværende adresser Skolebakken 7-13.

Carsten Egø Nielsen, november 2017

Holmstrup skole med lærerparret Jens og Elfride Petersen, ca. 1910
Holmstrup skole, ca. 1948

Helms Skole

Skolen er Korsørs ældste skole. Undervisningen begyndte 1. september 1865 i bagbygningen til Algade 43. Skolen er oprettet i 1865 af cand.jur. H. Helms og cand.theol P. Rasbech. Skolen var dengang kun for drenge. Skolen lå i Slottensgade, i de tidligere bygninger, som havde huset betalingsskolen.

H. Helms forlod byen i 1869, og Rasbech blev gift med Charlotte Rasmusen.

I 1883 blev skolen delt, idet Rasbech fortsatte med de store elever i Slottensgade, medens Charlotte startede med de små i Villa Prip – en bagbygning til Jens Baggesensgade 29.  I slutningen af 1890’erne overtog Frederikke og Marie Helms, to niecer til H. Helms, skolen.

Ved skolens indflytning i de nuværende bygninger på Dahlsvej i 1902 blev navnet Frk. Helms Skole. Frøknerne Helms ledte skolen indtil 1914.

I 1975 blev der bygget en ny fløj med gymnastiksal til, og senest er der i 2007 købt naboejendomme. Skolen omfatter i 2008 klasser fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Tillige er der tilknyttet en skolefritidsordning. Nuværende skoleleder (2008) er Curt Asklund.

FREDERIK JAKOBSEN. 2008

Heininge Skole (1806-1956)

Strandvejen 121

Heininge Skole havde først til huse i den gamle degnebolig i landsbyen. Der blev indrettet en simpel bolig til læreren og en ganske lille skolestue. Her blev der holdt skole indtil 1911, den nye, smukke skole, tegnet af arkitekt Strøm Teisen, blev bygget lidt uden for landsbyen mod syd. Den gamle skolebygning i landsbyen brændte i 1912. Heininge Skole fungerede frem til 1956, hvor Kirke Stillinge Centralskole blev indviet. Det var de tre yngste årgange, der blev overført til Centralskolen. De fire ældste årgange var begyndt på Vestre Skole i Slagelse i 1955.

Skolebygningen blev solgt privat, men blev senere købt af Trelleborg Friskole, som i dag har 170 elever og omkring 15 lærere.

Christoph Klinger. 1.1. 2020

Halsskovskolen

Indtil 1923 var der kun en kommunal folkeskole i Korsør. Den var placeret i byens sydlige del.

Efter mange og lange diskussioner i byrådet blev der givet grønt lys for bygning af en skole på Halsskov. Efter en stærkt diskuteret arkitektkonkurrence enedes man om et projekt tegnet af den københavnske arkitekt Hagens. Projektet vakte beundring i både udlandet og herhjemme. Skolen står i fagtidsskrifter som et af de mest bemærkelsesværdige skolebyggerier i 1900-tallet. Skolen kostede dengang lige netop 1 mill. Skolen blev udvidet med sidefløje i 1962-1963. Under den 2. Verdenskrig var skolen beslaglagt af tyskerne og brugt som lazaret. Skolen fik i 1957 eksamensret. I 1960’erne havde skolen mere end 1000 elever. Ved omlægning af kommunens skolevæsen i 2006 blev skolen nedlagt og overtaget af VUC og Medborgerhus. Flere foreninger og organisationer fik lokaler i bygningskomplekset.

FREDERIK JAKOBSEN. 2014

Bildsø Skole (1877-1956)

Bildsø Skole blev bygget i Kirke Stillinge Sogns nordlige del i 1877 for at imødekomme det stadig stigende børnetal. Det var børnene fra Bildsø by, strandområdet og fattiggården i Kirke Stillinge, der søgte til skolen. Skolebygningen blev ombygget og udvidet i flere omgange. Staldbygningen blev ombygget i 1929 og indrettet, så der kunne laves gymnastik og holdes møder. I 1919 blev der indlagt elektricitet, og i 1950 blev der indlagt vand. Tidligere havde man klaret sig med en vandpost i gården. Skolen blev nedlagt i 1953. Indtil den nye centralskole i Kirke Stillinge var færdig i 1956, blev børnene kørt i skolebus til Kelstrup Skole.

Knud B. Rasmussen, 2017

Bildsø skole ca. 1913

Dyhrs Skole

I 1881 grundlagde søstrene Louise Branner (1863-1945) og Marie Branner (1861-1900) Frøknerne Branners Skole i Sankt Peders Præstegård. Søstrenes far, Christian Branner, var sognepræst ved kirken. I 1885 fusionerede skolen med Frk. Bournonvilles Skole i den endnu eksisterende bygning Fruegade 13. Herefter rykkede den i 1900 over i lokaler i Knudsgade, den nuværende Frederiksgade. I 1907 blev skolen overtaget af selskabet Fremtiden som Slagelse Private Mellem- og Realskole. Samme år blev cand.theol. Henrik Callisen Dyhr ansat som bestyrer. Fra april 1971 har skolen båret navnet Dyhrs Skole, et navn, der uofficielt er blevet benyttet i hvert fald fra omkring 1930. 

BØRGE RIIS LARSEN. 2014.Frøken Branners Skole først i 1900-tallet

Den Danske Skoles rektorer

Skolens rektorer som nævnt i diverse kilder

Købstadens skole styret af byens magistrat

1616             ukendt skoleholder

1647 og 1667 Borchard Mathfeldt

1658              Anders Knudsen

1678               Axel Madsen Høfding

1682               Niels Poulsen

1686               Henrich Lauritzen

1692               Claus Poulsen

1700 og 1706   Christian Hermansen Hjort

1706               Søren Nissen Bruun

1720               Jørgen Engelstrup

1720 – 1750     Peder Thomsen Ungermand

1751 – 1758     Andreas Brandt

1770               Niels Jørgen Ringel

1770 – 1781     Rasmus Ravn

1787 – 1789     Otto Lytken

Sankt Peders kirkes “klokkerskole”

1734 – 1738     Andreas Nyborg

1757               Jørgen Jelling

1770 – 1772     Peder Øgler

1781               Rasmus Bisserup

1789 – 1798     Johan Christof Lund

Torben Hansen, 12-09-2017

Antvorskov Skole (1978-)

Antvorskov Skole

Sejerøvej 1

I forlængelse af opførelsen af Søndermarkskolen blev der taget initiativ til at opføre en ny skolen i Slagelse bys sydlige ende. Østre Skole var nedslidt og behovet for en afløsning af denne meget gamle skole var helt nødvendig. Det var arkitekt Tage Corfitsen, der blev sat til at tegne den nye skole. Han havde ideerne fra Søndermarkskolen, der også var hans værk. Antvorskov Skole tog imod de første elever i 1978 og endelig indviet i august 1981. I tilknytning til skolen blev der opført en idrætshal, der blev taget i brug i forbindelse med landsstævnet i 1981. Tæt ved skolen ligger Slagelse Svømmehal.

I dag rummer skolen mere end 1000 elever, og er dermed Slagelses største skole.

Knud B. Rasmussen, november 2017

Antvorskov Forskole

Antvorskov Forskole, som er beliggende lige nedenfor ruinerne af Antvorskov Slot, og tilhørende Sct. Peders sogn, blev åbnet i år 1900.

Antvorskov Forskole var den sydligst beliggende skole i Sct. Peders landsogn. Her underviste man børn fra 1.-3. klasse. Efter 3. klasse skulle børnene fortsætte i Landsgrav skole.

Bygningerne fra Antvorskov skole er bevaret og i privat eje.

 I 1956 blev Antvorskov Forskole nedlagt som kommuneskole og eleverne og læreren overført til den nye Marievangskole.

Poul Hansen, juni 2016

Korsør Mellem- og Realskole – senere Skolen i Slottensgade

 I sidste halvdel af 1800-tallet blev der etableret en betalingsskole i Slottensgade. I perioden indtil 1955 var det den eneste eksamensskole i Korsør. Efterhånden blev søgningen så stor, at man oprettede eksamensskole på Korsør Byskole og i 1957 tillige på Halsskovskolen. Bygningerne i Slottensgade var efterhånden blevet så utidssvarende, at de burde nedlægges. I 1966 blev skolen nedlagt og i en kort periode blev bygningerne brugt af den endnu ikke færdigbyggede Birkemoseskole (nu Broskolen), som blev bygget på Halsskov i nærheden af den daværende Halsskov Færgehavn. Ved Birkemoseskolens ibrugtagning i 1969 blev bygningerne i Slottensgade lukket, og lokalerne blev i en periode brugt som foreningscenter. Birkemoseskolen fik ved den kommunale skoleomlægning i 2003-2004 navnet Broskolen.

FREDERIK JAKOBSEN. 2014.