Antvorskov Skole (1978-)

Antvorskov Skole

Sejerøvej 1

I forlængelse af opførelsen af Søndermarkskolen blev der taget initiativ til at opføre en ny skolen i Slagelse bys sydlige ende. Østre Skole var nedslidt og behovet for en afløsning af denne meget gamle skole var helt nødvendig. Det var arkitekt Tage Corfitsen, der blev sat til at tegne den nye skole. Han havde ideerne fra Søndermarkskolen, der også var hans værk. Antvorskov Skole tog imod de første elever i 1978 og endelig indviet i august 1981. I tilknytning til skolen blev der opført en idrætshal, der blev taget i brug i forbindelse med landsstævnet i 1981. Tæt ved skolen ligger Slagelse Svømmehal.

I dag rummer skolen mere end 1000 elever, og er dermed Slagelses største skole.

Knud B. Rasmussen, november 2017

Antvorskov Forskole

Antvorskov Forskole, som er beliggende lige nedenfor ruinerne af Antvorskov Slot, og tilhørende Sct. Peders sogn, blev åbnet i år 1900.

Antvorskov Forskole var den sydligst beliggende skole i Sct. Peders landsogn. Her underviste man børn fra 1.-3. klasse. Efter 3. klasse skulle børnene fortsætte i Landsgrav skole.

Bygningerne fra Antvorskov skole er bevaret og i privat eje.

 I 1956 blev Antvorskov Forskole nedlagt som kommuneskole og eleverne og læreren overført til den nye Marievangskole.

Poul Hansen, juni 2016

Korsør Mellem- og Realskole – senere Skolen i Slottensgade

 I sidste halvdel af 1800-tallet blev der etableret en betalingsskole i Slottensgade. I perioden indtil 1955 var det den eneste eksamensskole i Korsør. Efterhånden blev søgningen så stor, at man oprettede eksamensskole på Korsør Byskole og i 1957 tillige på Halsskovskolen. Bygningerne i Slottensgade var efterhånden blevet så utidssvarende, at de burde nedlægges. I 1966 blev skolen nedlagt og i en kort periode blev bygningerne brugt af den endnu ikke færdigbyggede Birkemoseskole (nu Broskolen), som blev bygget på Halsskov i nærheden af den daværende Halsskov Færgehavn. Ved Birkemoseskolens ibrugtagning i 1969 blev bygningerne i Slottensgade lukket, og lokalerne blev i en periode brugt som foreningscenter. Birkemoseskolen fik ved den kommunale skoleomlægning i 2003-2004 navnet Broskolen.

FREDERIK JAKOBSEN. 2014.

Kirkeskovsskolen

I 1952 blev de to små landkommuner Ørslev-Sdr. Bjerge og Holsteinborg-Venslev enige om at opføre en centralskole, som skulle indeholde 1.-7. klasse og en afdeling med 3 årgange, hvor man kunne tage præliminæreksamen og senere realeksamen.
Skolen erstattede 11 små landsbyskoler. Der blev indsat skolebusser, da børnene ikke kunne cykle den lange vej, som var op til 9-10 km.
Den kostede den nette sum af 2.700.000 kr. dog incl. 5 lærerboliger og en pedelbolig.
I 1973 blev skolen ændret til kun at tage elever fra børnehaveklassen til og med 6. klasse.

INGRID JØRGENSEN. 2014.

Kindertofte Skole (1854 – 1970), Kindertofte Skolevej 1

Kindertofte Skole blev opført i 1854 ved vejen mellem Sorø og Slagelse, helt centralt i det ret store sogn med omkring 500 indbyggere. Sognet dækkede de små bebyggelser Grøfte, Madslunde, Rydemark og Kindertofte med den lille kirke. Størstedelen af sognet er dækket af skov mod øst.

Skolebygningen er flere gange blevet udvidet, så den i takt med vekslende skolelove og stigende elevtal kunne eksistere helt frem til 1970, da det sognet som en del af Vestermose Kommune blev lagt sammen med Slagelse Kommune.

I 1968 havde skolen 28 elever og to lærere. Kun 6 elever var begyndt det år i skolens 1. klasse.

Knud B. Rasmussen, november 2017

Kindertofte skoles elever med lærer Jens Johansen i midten af 1880erne

Keldstrup Skole (1857-1956), Gasekærvej 4

Keldstrup (Kelstrup) Skole blev opført i 1857 som afløser for den gamle rytterskole i Næsby. Skolen fungerede helt frem til 1956, hvor den blev nedlagt i forbindelse med indvielsen af Stillinge Centralskole. Kelstrup Skole rummede også en lille afdeling af sognebiblioteket.

Knud B. Rasmussen, november 2017

Kelstrup skole – elever og lærer udenfor skolen, ca. 1910-1925

Jernbjerg Skole (1908 – 1940), Kalundborgvej 96

Jernbjerg Skole blev opført i 1908 og erstattede den gamle Valbygårds Skole på den anden side af vejen mod Høng.

Jernbjerg skole sommeren 1913. På trappen lærer Magnus Fritz Rune og hustru Raks.

Magnus Fritz Rune blev ansat som den første og enelærer på skolen. Han blev den eneste lærer i skolens levetid.

Nye krav fra centralt hold tvang den lille kommune Sankt Mikkels Landsogn til at bygge en helt ny centralskole syd for Lille Valby. Da denne skole blev åbnet i 1940 havde Rune nået pensionsalderen. Jernbjerg Skole lukkede som konsekvens af den større og helt moderne centralskole.

Magnus Fritz Rune havde i øvrigt mange tillidshverv i området, blandt andet som formand for hjælpekassen, formand for værgerådet samt sekretær i sognreådet. Han blev boende i sognet efter skolens lukning.

KNUD B. RASMUSSEN 10-03-2020

Luftfoto fra Sylvest Jensen: http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object727999

Idagård

I Slagelses sydlige udkant ligger Idagård, som i 1800 blev udskilt fra Antvorskov og Falkensteen.

Den daværende ejer, Constantin Bruun, havde fire børn, som alle fik en gård opkaldt efter sig: Idagård, Charlottedal, Augustdal og Carlsgård.

Op igennem årene havde Idagård flere ejere som drev traditionelt landbrug. i 1917 solgte skovridder Spandets enke Idagård til frøavler Jens Hvidberg, der gerne ville have en større gård til avlsforsøg. i 1941 overdrog Jens Hvidberg Idagård til en fond, der bærer gårdens navn, og fortsat ejer gården.

Det var Jens Hvidbergs ønske, at gården skulle være et lærested og forgangslandsbrug for frøavl. Igennem årene har over 300 landvæsenselever fået en grundig oplæring på gården.

Efterhånden som den bymæssige bebyggelse bredte sig og omkransede gården blev Idagårds dyrkningsareal indskrænket betragteligt og fondens aktiviteter måtte tilpasses tilsvarende.

Poul Hansen, december 2018

Gudum Skole

Gudum Skole startede den 1. oktober 1854 i en nyopført bygning ved gadekæret i Gudum.
Skolebygningen rummede en skolestue og en lejlighed til læreren. Dertil kom en staldbygning til lærerens dyrehold og en latrinbygning med to latriner.
Indtil dette tidspunkt havde børnene fra Gudum sogn søgt til skolen i Sønderup. Gudum sogn er et af landets mindste sogne med blot 163 personer i 1850, og børnetallet var aldrig særlig højt. Omkring 1910 var der i alt 50 elever, hvilket var det højeste i Gudum Skoles historie.
Lærere ved Gudum Skole:
Niels Ferdinand Nielsen 1854 – 1858
Hans Thomsen Mølgård 1858 – 1895
Kristen Kr. Koudahl 1895 – 1899
C. Chr. Andersen 1899 – 1902
Hans Hedeboe 1902 – 1939
Laurits Jørgensen Jessen 1939 – 1955
Pladsen bag skolebygningen var beregnet til gymnastikplads om sommeren. Om vinteren benyttede man skolestuen til gymnastiske øvelser, indtil det nærliggende Gudum Forsamlingshus blev bygget 1906 og derefter anvendt som gymnastiksal.
Oprindelig var skolestuen udstyret med lerstampet gulv, der dog blev erstattet af et rigtigt bræddegulv i 1890. Væggene var hvidkalkede, hvilket gav en fridag til eleverne, når mureren foretog den årlige hvidtning.
Til skolen hørte også fra starten 4 tønder land, som læreren som en del af sin løn kunne dyrke. Det blev dog ændret til en fast løn omkring 1900.
Eleverne var delt i to klasser med skolegang hver anden dag. For hver klasse var der 127 skoledage om året.
Efter 2.verdenskrig gik Gudum Kommune sammen med Sønderup – Nordrup Kommune om at opføre en fælles skole i Hallelev. Denne nye skole skulle afløse samtlige gamle skoler, der herefter blev nedlagt.
Lærer Laurits Jørgensen Jessen og 28 elever fra Gudum blev overført til den nye Fællesskolen i Hallelev, der blev indviet den 4. november 1955.
Skolebygningen blev solgt til Laurits Jørgensen Jessen, der boede i den gamle skole indtil sin død i oktober 1971.

KNUD BRUUN RASMUSSEN. 1.1. 2014

Litt.henv.: Knud Bruun Rasmussen (1981): Skoleliv mellem to åer.

Skolen ca. 1910.

Gardehusarregimentet

Gardehusarregimentet blev oprettet 1. januar 2001 med garnison på Antvorskov Kaserne.

Regimentet er blevet til gennem en sammenlægning af Sjællandske Livregiment, Danske Livregiment og Gardehusarregimentet. Sjællandske Livregiment var stationeret i Slagelse, Danske Livregiment kom fra Vordingborg og Gardehusarregimentet hørte til i Næstved. Sjællandske Livregiment kunne føre sin historie tilbage til oprettelsen 17. november 1614. Der var tale om et af Danmarks ældste regimenter. Danske Livregiments historie gik tilbage til 7. december 1763, hvor det blev oprettet som hærens fløjregiment.
Falsterske Fodregiment, oprettet 8. marts 1747, var lagt sammen med Danske Livregiment i 1976. Gardehusarregimentet kan føre sin historie tilbage til 8. juni 1774, hvor det blev oprettet som Husarregimentet. Det er således det yngste regiment, der har fået tilladelse til at føre sit navn videre. 

Regimentsmærket viser centralt en hestemaske, som blev brugt på Christian den Fjerdes tid til pansring af hestenes hoveder. Kongens monogram med kongekrone er anbragt i hestemaskens pandestykke. Kongekronen refererer til den tid, hvor Sjællandske Livregiment blev oprettet (1614) under Christian den Fjerde. På et bånd rundt om hestemasken er skrevet ”In actis esto volucris”, hvilket på dansk betyder ”Lynsnar i handling”. Regimentsmærket blev officielt taget i brug 22. juni 2001.

Regimentet består i dag af enheder under 1. og 2. brigade, en uddannelsesbataljon, køreskole og hesteskadronen. Dertil kommer en del værksteder, depoter og andre støttefunktioner. På Almegårds Kaserne på Bornholm findes en opklaringsbataljon. Bedst kendte enhed fra Gardehusarregimentet er Hesteskadronen, der hver onsdag tidligt på eftermiddagen rider gennem Slagelses gader for at træne heste og ryttere i ridt gennem trafikeret byrum. Hesteskadronen deltager ofte i officielle ceremonier med kongehuset.

På Antvorskov Kaserne er der indrettet en historisk samling, der beretter om Gardehusarregimentets historie.

KNUD BRUUN RASMUSSEN. 1.1. 2014